Skip to content Skip to navigation

Adatvédelmi Tájékoztató

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA ÉS FOLYAMATA

Az Ön által megadott személyes adatok (a továbbiakban “Adat”) az alábbi célokból kerülnek kezelésre:

a)     az igényelt szolgáltatás teljesítése (a továbbiakban “Szolgáltatás”) az Ön és az FCA Italy S.p.A (továbbiakban a Társaság) közötti megállapodás alapján;

b)    lehetővé tegye a Társaság részére fogyasztói elégedettségi (a továbbiakban fogyasztói elégedettség) felmérések végzését a Társaság termékeinek és szolgáltatásainak minőségéhez kapcsolódóan a Társaság jogos érdeke alapján;

c)     az Ön kifejezett hozzájárulása alapján, a Társaság termékeihez és szolgáltatásaihoz kapcsolódó kereskedelmi kommunikáció és reklámanyagok küldése vagy piackutatások végzése („Marketing”);

d)    az Ön kifejezett hozzájárulása alapján, az Ön magatartásának és szokásainak elemzése a Társaság termékeinek és szolgáltatásainak fogyasztási hajlandóságának előmozdítására az Ön megelégedésére; („Profilozás”)

e)     az Ön kifejezett hozzájárulása alapján, az adatainak továbbítása a Társaság leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai, továbbá a gépjárműgyártási, pénzügyi, biztosítási és telekommunikációs szektorokban érdekelt partnerei részére, amelyek azon okból kezelik ezeket az adatokat, hogy termékeikhez és szolgáltatásaikhoz kapcsolódó kereskedelmi kommunikációkat illetve reklámanyagokat küldjenek vagy piackutatásokat végezzenek („Marketing harmadik felek”)

Az Adat papír alapon, automatizált vagy elektronikus úton kerül kezelésre, ideértve a postai vagy email, telefon (pl.: automata telefonhívások, SMS, MMS), fax vagy bármilyen egyéb utat. (pl.: weboldalak, mobil applikációk).

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

Az Adatok megadása egyik esetben sem kötelező. Ugyanakkor, a kötelezőként megjelölt adatok megadása nem teszi lehetővé a Társaság részére a Szolgáltatások nyújtását. Másrészről, az opcionális Adatok megadásának elmaradása esetén a Szolgáltatás továbbra is igénybe vehető.

AZ ADATOK CÍMZETTJEI

Az Adatokat az Európai Unió tagállamaiban vagy Európai Unión kívüli országokban letelepedett természetes és/vagy jogi személyek kezelik a Társaság nevében, egyedi szerződéses kötelezettségek alapján. Az adatok továbbításra kerülhetnek harmadik személyek részére jogi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve hatóság erre vonatkozó utasítása esetén vagy a Társaság jogainak érvényesítése céljából az igazságügyi hatóságok előtti eljárásokban.

ADATOK TOVÁBBÍTÁSA AZ EGT TERÜLETÉN KÍVÜLRE

A szerződéses együttműködései keretében a Társaság továbbíthatja az Adatokat az Európai Gazdasági Közösség (továbbiakban EGT) tagállamain kívüli országba, ideértve a Társaság nevében eljáró jogi személyek által biztosított adatbázisokban történő tárolást. Az adatbázis üzemeltetése és az Adat feldolgozása az adatkezelés céljához kötött, és az irányadó adatvédelmi jogszabályok alapján történik.

Abban az esetben, ha Adat EGT tagállamon kívül található országban kerülne továbbításra, a Társaság megtesz minden olyan szerződéses intézkedést, amely garantálja az Adatok megfelelő védelmét – többek között – olyan szerződéseket megkötését, amelyet az Európai Bizottság által elfogadott, az EGT-n kívüli személyes adattovábbítások szabályozását célzó általános modell klauzulákon alapszanak.

ADATKEZELŐ ÉS ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ OSZTÁLY

Az adatkezelő az FCA Italy S.p.A, amelynek székhelye Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135, Torinó, Olaszország.

Az adatvédelmi tisztviselő osztályával a dpo@fcagroup.com email címen léphet kapcsolatba.

ADATMEGŐRZÉS

A Szolgáltatás teljesítése és a Fogyasztói elégedettség felmérések során kezelt Adatok a Társaság által azon időtartamig kerülnek megőrzésre amely ezen célok teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek. A Szolgáltatás nyújtása során kezelt Adatok vonatkozásában, a Társaság hosszabb ideig folytathatja ezen adatok tárolását, mivel ezek szükségesek lehetnek a Szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó lehetséges felelősségi kérdések kapcsán a Társaság érdekeinek védelme érdekében.

A Marketing valamint Profilozás céljából kezelt Adat a hozzájárulás pillanatától addig kerül megőrzésre a Társaság által, amíg Ön vissza nem vonja a hozzájárulását. Ha a hozzájárulás visszavonásra kerül, az Adat nem kerül többé ezekből a célokból kezelésre, ugyanakkor megőrzésre kerülhet a Társaság által, tekintettel arra, hogy ezek szükségesek lehetnek az adatkezeléshez kapcsolódó esetleges felelősségi kérdések kapcsán a Társaság érdekeinek védelmében, kivéve ha az illetékes felügyeleti hatóság erre vonatkozóan további iránymutatást ad.

AZ ÖN JOGAI

A következő jogok illetik meg:

1.     hozzáférési jog, amely azt jelenti, hogy Ön jogosult a Társaságtól információt kérni az Adatok kezelésének tényéről, adott esetben, ezen adatokhoz történő hozzáférhet;

2.     az adatok helyesbítéséhez és törléséhez való jog, amely azt jelenti, hogy Ön jogosult a nem megfelelő és/vagy hiányos Adat helyesbítését kérni, mint ahogy jogos igény esetén ezek törlését is kérheti;

3.     az adatok korlátozásának joga, amely azt jelenti, hogy kérheti az adatok kezelésének felfüggesztését jogos igénye esetén;

4.     adathordozhatóság joga, amely azt jelenti, hogy jogosult az Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, mint ahogyan megilleti a jog, hogy az Adatait más Adatkezelők részére továbbítsa;

5.     tiltakozás joga, amely azt jelenti, hogy tiltakozhat az Adatok kezelése ellen jogos igénye esetén ideértve adott esetben, amikor az Adat marketing vagy profilozási célból kerül kezelésre;

6.     megilleti a panasztétel joga a felügyeleti hatóság részére abban az esetben, ha Adatainak jogszabályellenes kezelését tapasztalja;

Ezeket a jogokkal írásban az FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torinó, Olaszország címre küldött postai küldeményben, vagy a privacy@fcagroup.com. email címre írt megkeresésben élhet.